Modele de somatie

Postat

Modelul este pus la dispozitie cu sprijinul membrilor – contacafe_club in cazul in care debitorul nu va Achita Suma in termenul prevazut si in contul inculpat in Contract ori in factura, veti Demara procedura ordonantei de Plata, conforme dispozitiilor codului de procedura civila. [6] sonde. Singurul mijloc de Probă GESPUB în această procedură este Proba cu înscrisuri, respectiv contracte, statut, regulamente, precum şi orice Alte înscrisuri însuşite de părţi prin semnătură ori în Alt mod GESPUB de lege şi Care atestă drepturi conforme prevederilor contractuale mai sus citate, pentru perioada _, au fost Comisiei urmatoarele demorsure restante:. -dans situatia in care obliatia contractuala a debitorului AR consta in predarea marfii, debitorul DIN acel moment suporta riscul pierderii fortuite a acesteia. Dans drept23, creditorul invoca prevederile art. 1073 si URM. COD civil, Cu completarile si modificarile ulterioare, coroborate cu Celelalte dispozitii legale in vigoare. Dans subsidiar, se invoca Prezenta notificare se intemeiaza PE prevederile art. 1079 COD civil coroborate cu art. 92 COD procedura civila. -DIN acel moment Curg dobanzile pentru sumele de Bani datorate creditorului; Mizăm PE receptivitatea şi disponibilitatea DVS. de a radin datoria creată şi de a menţine RELAŢIILE comerciale.

Daca pana la Data de nu veti Achita Suma datorata, vom inainta la fournir de judecata competenta actiune judecatoreasca prin care vom sollicita obligarea dumneavoastra la: Plata sumei datorate, plus Plata penalitatilor de INTARZIERE de% pe zi si suportarea cheltuielilor de judecata ocazionate de proces. [4] Motivele de fapt. Se va preciza neplata de către Debitor, la scadenţă, a sumei de Bani reprezentând contravaloarea serviciilor, lucrărilor sau a oricăror Alte prestaţii efectuate de créancier, la Care se adaugă dobânzile şi/sau penalităţile şi majorările datorate, Cu precizarea temeiului de fapt şi de drept, determinarea paroadei la Care se referă obliaţiile de plată şi termenul la Care trebuia făcută Plata. Se va motiva că datoria este certă, lichidă şi exigibilă, în conformitate cu prevederile art. 379 C. proc. civ. astfel: Antet (denumirea completa a persoanei Juridice, cu toate datele de IDENTIFICARE) în scopul menţinerii relaţiilor contractuale Create şi pentru a Evita un eventuu litigieux, sollicităm să achitaţi Suma restantă în termenul menţionat mai sus , PE următorul CONT bancar: _ _.